Nexans ผู้นำและพัฒนาระบบอุปกรณ์เครือข่ายสายนำสัญญาณ ทั้งระบบสายทองแดงและสายใยแก้วนำแสง อันดับ 1 จากยุโรป ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเป็นที่ยอมรับทั้งจากสถาบันและองค์กรสำคัญต่างๆ ทั่วโลก จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ Nexans ได้รับความไว้วางใจและใช้งานในหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เป็นจำนวนมาก
.
No.
Company
1.
สนามบินสุวรรณภูมิ - Suvarnabhumi Airport :: www.suvarnabhumiairport.com
2.
สนามบินเชียงใหม่ - Chiangmai International Airport ::
www.airportthai.co.th/airportnew/chmai/html/index.html
3.
การบินไทย - Thai Airways :: www.thaiair.com
4.
สายการบินฝรั่งเศส - Air France :: www.airfrance.com / www.airfrance.co.th
5.
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) :: www.bangkokbank.com
6.
ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand :: www.bot.or.th
7.
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) :: www.pttep.com
8.
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - MRTA: Mass Rapid Transit Authority of Thailand :: www.mrta.co.th
9.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - PEA: Provincial Electricity Authority :: www.pea.co.th
10.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - EGAT: Electricity Generating Authority of Thailand :: www.egat.co.th
11.
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - CAT Telecom PCL. :: www.cattelecom.com
12.
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - TOT PCL. :: www.tot.co.th
13.
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - Department of Skill Development :: www.dsd.go.th
14.
กรมศุลกากร - The Customs Department :: www.customs.go.th
15.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม - Department of Environmental Quality Promotion :: www.deqp.go.th
16.
กองสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี :: www. glo.or.th
17.
การเคหะแห่งชาติ - NHA: National Housing Authority :: www.nhanet.or.th
18.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - TAT: Tourism Authority of Thailand :: www.tat.or.th
19.
โครงการศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ - Government Center, Changwattana Rd. :: www.dad.co.th
20.
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) - NECTEC - National Electronics and Computer Technology Center :: www.nectec.or.th
21.
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - Office of The Auditor General of Thailand :: www.oag.go.th
22.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) - Office of Narcotics Control Board :: www.oncb.go.th
23.
สำนักงานประกันสังคม - SSO: Social Security Office :: www.sso.or.th
24.
สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร :: http://dds.bangkok.go.th
25.
องค์การสุรา - Liquor Distillery Organization :: www.liquor.or.th
26.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Bangkok University :: www.bu.ac.th
27.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - Khon Kaen University :: www.kku.ac.th
28.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Chaing Mai University :: www.cmu.ac.th
29.
มหาวิทยาลัยทักษิณ - Thaksin University :: www.tsu.ac.th
30.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabung :: www.kmitl.ac.th
31.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - King Mongkut's University of Technology Thonburi :: www.kmutt.ac.th
32.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - Rajamangala University of Technology Thanyaburi :: www.rmut.ac.th
33.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย - Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai Campus :: www.chiangrai.rmutl.ac.th
34.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี - Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Nonthaburi Campus :: www.non.rmutsb.ac.th
35.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Thammasat University :: www.tu.ac.th
36.
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา - Naresuan University Phayao Campus :: www.pyo.nsu.ac.th
37.
มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี - Mahidol University Kanchanaburi :: www.ka.mahidol.ac.th
38.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - Mae Fha Laung University :: www.mfu.ac.th
39.
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา - Nakhon Ratchasima Rajabhat University :: www.nrru.ac.th
40.
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต - Phuket Rajabhat University :: www.pkru.ac.th
41.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ดรุณพิทยา - Suan Sunandha Rajabhat University :: www.ssru.ac.th
42.
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง - Muban Chombung Rajabhat University :: www.mcru.ac.th
43.
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี - Ubon Ratchathani Rajabhat University :: www.riubon.ac.th
44.
มหาวิทยาลัยศิลปากร - Silpakorn University :: www.su.ac.th
45.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - Prince of Songkla University :: www.psu.ac.th
46.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - Ubon Ratchathani University :: www.ubu.ac.th
47.
โรงเรียนนานาชาติหาดใหญ่ - Hadyai International School
48.
โรงเรียนศรีวิกรม์์ - Srivikorn School :: www.srivikorn.ac.th
49.
วิทยาลัยเทคนิคถลาง - Thalang Technical College :: www.tlc.moe.go.th
50.
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต - Phuket Technical College :: www.ptc.ac.th
51.
โรงพยาบาลตากสิน - Taksin Hospital :: http://203.155.220.217/taksinhospital
52.
โรงพยาบาลท่าเหมือง กาญจนบุรี - Tamuang Hospital Kanchanaburi
53.
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ - Bumrungrad Hospital :: www.bumrungrad.com
54.
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า - Phranungklao Hospital :: http://61.7.152.189/web
55.
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า - Phramongkutklao Hospital :: www.pmk.ac.th
56.
โรงพยาบาลภูมิพล - Bhumiphol Hospital :: www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th
57.
โรงพยาบาลรามาธิบดี - Ramaclinic :: www.ramaclinic.com
58.
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต - Vachira Phuket Hospital :: www.vachiraphuket.go.th
59.
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - Vichaiyut Hospital :: www.vichaiyut.com
60.
โรงพยาบาลศิริราช - Siriraj Hospital :: www.si.mahidol.ac.th
61.
บริษัท เนสท์เล่ไทย จำกัด - Nestle Thai Co., Ltd. :: www.nestlethai.com
62.
เวสเทิร์นดิจิตอล - Western Digital :: www.westerndigital.com
63.
ซีเกท - Seagate :: www.seagate.com
64.
บริษัท อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) - ทีพีไอ :: www.tpi.co.th
65.
ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ - Thairung Union Car :: www.thairung.co.th
66.
ไทยน้ำทิพย์ - Thai Pure Drinks
67.
กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) - Charoen Pokphan Group :: www.cpthailand.com
68.
โตชิบาคอนซูมเมอร์ - Toshiba :: www.toshiba.co.th
69.
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) :: www.sandp.co.th
70.
กลุ่มตะวันออกโพลีเมอร์ - EPG: Eastern Polymer Group/Aeroflex :: www.aeroflex.co.th
71.
Tokai Eastern Rubber (Thailand) Ltd. :: www.ter.co.th
72.
Sumitomo Rubber (Thailand) :: www.srigroup.co.jp/english
73.
พานาโซนิค - Panasonic :: www.panasonic.co.th
74.
AP Honda :: www.aphonda.co.th
75.
76.
KPMG International :: www.kpmg.com
77.
Price Waterhouse Coopers :: www.pwcglobal.com
78.
หลักทรัพย์นววิกเกอร์บัลลาส - DBS Vickers Securities :: www.dbsvickers.com / www.dbsvitrade.com
79.
บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด - Siam Premier :: www.siamlaw.co.th
80.
King Power Complex :: www.kingpower.com
81.
ไอทีสแควร์ - IT-Square
82.
ฮาตาริไวร์เลส - Hatari Wireless :: www.hatari.net
83.
ดีเอชแอล - DHL :: www.dhl.co.th
84.
พานาลพิน่า - Panalpina :: www.panalpina.com
85.
Regus :: www.regus.com
86.
Novolux Watch
87.
Ferior Hodgeson
88.
ช.การช่าง อาคารวิริยะถาวร - CH. Karnchang PCL Viriyathavorn Bldg. :: www.ch-karnchang.co.th
89.
ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม - Datapro Computer Systems :: www.datapro.co.th
90.
เทศบาลนครภูเก็ต - Phuket City - Phuket Municipality :: www.phuketcity.go.th
91.
วัดพระธรรมกาย - Dhammakaya Wat :: www.dhammakaya.or.th
92.
โรงแรมบันยันทรี - Banyan Tree Hotel Bangkok :: www.banyantree.com/bangkok
93.
โรงแรมธาราป่าตอง - Thara Patong Hotel :: www.tharapatong.com
94.
Six Senses Resorts & Spas
95.
Four Point Hotel by Sheraton Sathon
96.
Energy Complex (PTTEP) : Cat6A F1/UTP
97.
L’Oreal Office Thailand

 
.
 
 
 
.
.